Pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej: Prepis rokovania NR SR - návrh zákona o lotériách

171/2005 Z.z.

ZÁKON O HAZARDNÝCH HRÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet a účel zákona


(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky prevádzkovania hazardných hier,
b) práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,
c) podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
d) niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,
f) dozor nad prevádzkovaním hazardných hier.

Čítať ďalej: Zákon o hazardných hrách

Zbierka zákonov č. 368/2008

V Y H L Á Š K A


Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. septembra 2008, ktorou sa vydáva

Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Čítať ďalej: Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 368/2008
233/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


zo 14. septembra 1995
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
Čítať ďalej: Zákon o súdnych exekútoroch 233/1995 Z.z.

Občiansky zákonník sa téme hazardnej hry venuje vo svojej osemnástej hlave. Plné znenie zákonníka si môžete pozrieť tu.

 

Čítať ďalej: Občiansky zákonník

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časťProblematiku hazardných hier v Slovenskej republike upravuje predovšetkým zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. mája 2005. Tento zákon nahradil zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Hlavným dôvodom tohto legislatívneho kroku bolo predovšetkým nejednoznačná úprava niektorých hazardných hier a to, že viacnásobná novelizácia pôvodného zákona mala za následok pomerne komplikovanú právnu úpravu. Napokon, jedným z hlavných dôvodov bolo zavedenie nových princípov do sféry hazardných hier.
Súčasný zákon o hazardných hrách vychádza z Koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier, ktorý schválila Vláda SR 17. februára 2005. V súlade s uvedenou koncepciou boli do zákonnej úpravy premietnuté okrem iného aj tieto okruhy ďalšieho vývoja v tejto oblasti :

Čítať ďalej: Dôvodová správa k zmene zákona o hazardných hrách

Dostupnosť automatov zostane nezmenená aj vďaka hlasovaniu NR SR dňa 20.6.2008. Poslanci Národnej rady SR dostupnosť výherných hracích automatov týmto hlasovaním neobmedzili. Odmietnutá novela zákona o hazardných hrách nezávislých poslancov Pavla Minárika a Rudolfa Bauera navrhovala, aby mala mať obec možnosť zakázať prevádzkovanie výherných automatov. Pavol Minárik v novele tiež navrhoval, aby automaty mohli byť inštalované len v herniach a hráčom sa nesmeli podávať alkoholické nápoje.

Čítať ďalej: Obmedzenie výherných automatov NR SR neschválila

NRSR sa na svojej schôdzi dňa 17.2.2009 zaoberala opäť témou hazardných hier, gamblerov a spôsobov ako znížiť dopad gamblingu na sociálno-patologické javy v spoločnosti. Prinášame Vám jej znenie tak, ako bolo zverejnené na stránkach NRSR.

Rozpravu k téme hazardných hier si môžete vypočuť tu:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Tu je textový prepis rozpravy: Prajme príjemné čítanie.

Čítať ďalej: NR SR rokovala o hazardných hrách

Prihlásenie

Scroll to top